Sprzedaż opłat startowych na zawody sportowe
Regulamin naszej firmy
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Grupa serwisów internetowych Akces-Sport jest prowadzona i zarządzana przez firmę Akces-Sport, posiadającą numer NIP: 521-332-75-32, REGON: 146849989.

• Adres siedziby: Akces-Sport ul. Karola Szajnochy 7/2, 01-637 Warszawa

• Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków (w tym regulaminy własne serwisów z pkt.1.1.), będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

• Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w Portalu.

• Portal – oznacza grupę serwisów internetowych w skład której wchodzą:

o Strona internetowa: http://www.akces-sport.pl

o System zgłoszeń: http://www.akces-sport.pl/zapisy/

• Administrator – oznacza firmę Akces-Sport

• Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub podmiot korzystający z ogólnie dostępnych usług oferowanych przez Portal.

• Baza Profili – zbiór informacji opisujących i identyfikujących wszystkich Użytkowników Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Portalu, które gromadzone są i przetwarzane przez Portal na potrzeby świadczenia usług Portalu.

• Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Administrator nie był w stanie przewidzieć.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

• Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci internetowej, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies", skrzynki poczty elektronicznej e-mail.

• Podstawową działalnością Portalu w sieci internetowej jest:

• umożliwienie Użytkownikom zapisywania się w sposób elektroniczny na zawody sportowe organizowane przez osoby i/lub podmioty trzecie na podstawie własnych regulaminów zawodów oraz warunków uczestnictwa w takich zawodach;

• publikacja wyników z zawodów sportowych, które przygotowane zostały przez Akces-Sport lub podmioty trzecie;

• publikacja zdjęć i materiałów audiowizualnych z zawodów sportowych w celach umożliwienia ich zakupu przez Użytkowników;

• na podstawie oddzielnych umów umożliwienie organizatorom zawodów sportowych przeprowadzenia zapisów elektronicznych na te zawody dla Użytkowników.

• Zapisy elektroniczne na zawody, to formularze dostępne przez przeglądarkę internetową, spersonalizowane według danych Użytkownika oraz wymagań organizatora zawodów. Każdy z Użytkowników może skorzystać z udostępnionych formularzy w celu zapisania się na zawody sportowe.

• Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w tym formularzu przez Administratora oraz organizatora zawodów sportowych, których ten formularz dotyczy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami. Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail powiadomień generowanych przez Portal oraz na otrzymywanie na ten adres e-mail wiadomości od Administratora i/lub organizatora dotyczących zawodów, na które został wypełniony formularz zapisów.

• Wyniki on-line, to listy wyników z zawodów sportowych prezentowane przez Administratora na zlecenie organizatorów zawodów sportowych. Wyniki on-line zawierają informacje o zawodnikach oraz ich rezultaty na zawodach sportowych.

IV. PŁATNOŚCI

• Za realizację Usług dostępnych w Portalu i/lub przez Akces-Sport, Administrator może pobierać na rzecz organizatora zawodów sportowych opłaty zgodnie z regulaminem poszczególnych zawodów.

• Płatności można dokonać za pośrednictwem automatycznego systemu płatności internetowych obsługiwanego przez PayU.pl, jak również: przy odbiorze (za pobraniem), w miejscu wskazanym przez organizatora zawodów.

V. REKLAMACJE

• Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wykonania w Portalu czynności przez Użytkownika.

• Procedura reklamacyjna wszczynana jest po jej dostarczeniu do Akces-Sport wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.

• Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności wynikłe z funkcjonowania Portalu w sposób inny od zamierzonego.

• Wszystkie produkty elektroniczne w tym pliki i materiały audiowizualne dostępne poprzez Portal nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

VI. PRAWA AUTORSKIE

• Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów audiowizualnych przysługują Akces-Sport.

• Osoby lub Firmy zainteresowane innym niż prywatne wykorzystaniem treści dostępnych w Portalu proszone są o kontakt z Administratorem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Portalu poprzez dostępne dla nich formularze.

• Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług dostępnych w Portalu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, prac konserwacyjnych Portalu, w tym do czasowego wyłączania części lub wszystkich stron Portalu.